Wolven pakken ook hobbyschapen

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders beschouwt de komst van de wolf als een gegeven. Wij hebben daarom constructief meegewerkt aan het nieuwe interprovinciaal wolvenplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de bescherming van schapen tegen predatie door wolven. Juist op dit punt schiet het concept wolvenplan zoals het nu voorligt ernstig tekort. De niet-bedrijfsmatige houders, in omvang ongeveer 80% van het totale aantal houders, worden uitgesloten van een tegemoetkoming voor preventieve maatregelen en voor schadevergoeding een jaar na vestiging van een roedel.

Niet-bedrijfsmatige schapen- en geitenhouders leveren een maatschappelijke prestatie. De dieren lopen buiten en onderhouden en verlevendigen het landschap. Wij bevorderen de biodiversiteit en houden vaak een cultuur-historisch en genetisch erfgoed in stand. Mede dankzij de inzet van deze houders zijn zeldzame inheemse rassen van de ondergang gered. In vele gevallen hebben wij een educatieve of toeristische functie. Daarom mag van de overheid een bijdrage verlangd worden om ons te helpen aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Het toekennen van een bijdrage aan preventie heeft niet alleen enige financiële betekenis maar is ook een blijk van waardering. Juist omdat de overige 20% van de houders wel in aanmerking komt voor een vergoeding zal deze uitsluiting op veel onbegrip stuiten.

Wij roepen daarom de provinciebestuurders op om dit manco in het wolvenplan recht te zetten. Zowel bedrijfsmatige als niet-bedrijfsmatige houders moeten voor tegemoetkomingen in aanmerking komen. De wolf pakt immers ook hobbyschapen en -geiten.

Wolven: Platform KSG zet in op preventie

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders van 5 juni j.l. is unaniem bijgaande positiebepaling aangenomen. Niemand is blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.

Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

In de positiebepaling wordt gevraagd om een bijdrage van de overheid voor de investeringen in preventieve maatregelen. Onderstaande notitie geeft een schatting van de hoogte van deze vergoeding en van de totale kosten voor de provincie Drenthe. Voor andere gebieden kan een vergelijkbare berekening worden gemaakt.

Indicatie kosten wolfwerende omheiningen Drenthe >

Wolvenschade

Op dit moment hebben zich nog geen wolven permanent gevestigd in Nederland. Wel doorkruisen regelmatig solitaire wolven ons land. Wolven pakken schapen en geiten. Het Faunafonds vergoedt schade, ook aan hobbyhouders. Bij wolvenschade worden geen behandelkosten of eigen risico in rekening gebracht. Vaststelling van schade door een wolf gebeurt aan de hand van de specifieke bijtwonden en aan de hand van DNA-onderzoek.

Wat te doen bij een vermoeden van schade door een wolf?

1) Blijf kalm. Als een wolf zich aan uw schapenof geiten vergrijpt is dat niet alleen voor de dieren maar ook voor uzelf een ingrijpende gebeurtenis. Probeer toch uw emoties te beheersen richting pers en omstanders en op sociale media.

2) Meld het geval op het speciale meldpunt 'Wolf gezien'  https://www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien

3) De medewerkers van ‘Wolf Gezien’ verwijzen, indien aannemelijk is dat een wolf de schade heeft veroorzaakt, door naar BIJ12/Unit Faunafonds (085 – 4862222)

4) Maak veel foto's.

5) Dode dieren niet aanraken of verplaatsen. Dek ze wel af met een plastic folie zodat DNA-sporen niet verloren gaan of vervuild raken. Wacht tot de deskundigen er zijn.

6) Controleer met uw dierenarts alle dieren in de kudde op bijtwonden. Wolven bijten vooral in het strottenhoofd van schapen.

7) Behandel met de dierenarts de gewonde dieren zo snel mogelijk. Bedenk wel dat door het ontsmetten DNA materiaal verloren gaat.

8) Controleer of alle dieren er zijn. Er kunnen ook dieren gevlucht zijn.

9) Een wolf heeft de gewoonte om terug te keren naar de plek waar hij dieren heeft gedood. Verplaats de dieren of zorg voor bewaking, vooral 's nachts en in de schemering.