15 april 2020

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan, dat als basis zal dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen. Dit proces is uitgemond in een 95% versie van het preventieplan, die vanaf 15 april wordt voorgelegd aan de achterbannen van alle leden van de wolvencommissie. Het Platform KSG is ook vertegenwoordigd in deze zogenoemde 'wolvencommissie'.

Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe - concept 15 april 2020 (pdf) >

Het preventieplan bevat adviezen voor de financiële ondersteuning van schapen- en geitenhouders bij het plaatsen van afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. Zowel professionele en hobbymatige dierhouders als eigenaren van gescheperde kuddes komen volgens het plan straks in aanmerking voor subsidie. Daarnaast formuleert het plan algemene adviezen, onder meer over het al dan niet aanvragen van vergunningen voor de afrastering, de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders, de monitoring van de wolf en de noodzaak van een landelijk beleid gericht op een beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en de effecten daarvan in ons land.

De consultatie van het concept preventieplan loopt tot 30 april 2020. De wolvencommissie zal alle betrokkenen uitleggen of en op welke wijze de reacties op de consultatie zijn verwerkt in het plan. De provincie Gelderland ontvangt het uiteindelijke preventieplan met het advies de subsidiemaatregelen uit te breiden. Als de verdere besluitvorming loopt zoals voorzien, kan de provincie naar verwachting begin augustus de regeling voor de wolvenpreventiemaatregelen openstellen. Vanaf dat moment kunnen dierhouders een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. De inzet daarbij is dat dit met terugwerkende kracht mogelijk is.

De wolvencommissie wil alle betrokkenen consulteren voordat haar preventieplan wordt vastgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Voorzitter Pieter van Geel: "We hebben al veel informatie opgehaald bij schapenhouders, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Maar we hechten er veel waarde aan om de betrokkenen nogmaals te consulteren op basis van een uitgewerkt advies. Daarmee hebben we een goede basis gelegd voor een realistische en billijke subsidieregeling. Wellicht zal die hierna ook elders in het land bruikbaar zijn.”

Meer over de wolvencommissie
Aanleiding voor de instelling van de commissie was de constatering dat de wolf zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe, zoals bleek uit waarnemingen in 2019. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid voor wolven op het Nederlands grondgebied en voor de tegemoetkoming in de landbouwschade door de wolf. De wolvencommissie is op 21 mei 2019 ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten, onder voorzitterschap van Pieter van Geel. De commissie heeft de taak om dierhouders, in het bijzonder schapen- en geitenhouders, te informeren over en te betrekken bij het besluitvormingsproces over de schadepreventiemaatregelen.

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 30 april a.s. een reactie indienen bij de Wolvencommissie Gelderland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hopen de wijzigingsvoorstellen graag zo volledig en helder mogelijk geformuleerd te krijgen, voorzien van:

  • Contactgegevens
  • Paginanummer waarop het commentaar betrekking heeft
  • Omschrijving van het commentaar
  • Wijzigingsvoorstel

Desgewenst kan Gijsbert Six, namens het Platform KSG lid van de wolvencommissie, een toelichting geven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-24255303