Neem wolfwerende maatregelen op de Veluwe

De aanmelding voor de voorlopersregeling is gesloten. De gebiedscommissie is bezig met het opstellen van een definitieve subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen wolvenschade voor alle schapen- en geitenhouders in het aangewezen wolvengebied op de Veluwe.
De kaart van het aangewezen leefgebied is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html

Afgaande op informele toezeggingen is het zeer waarschijnlijk dat de subsidieregeling met terugwerkende kracht vanaf 29 maart 2019, de datum van publicatie van het wolvengebied, zal gelden. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.

Wij raden de schapen- en geitenhouders op de Veluwe aan om niet te wachten met het nemen van wolfwerende maatregelen. Bewaar de facturen van de aangeschafte materialen, zodat over enige tijd een aanspraak kan worden gedaan op de subsidieregeling. De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie (let op: op details achterhaald door meer recente Duitse publicaties)
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

Voor advies kan contact worden opgenomen met Wolf-Fencing Nederland.

Schapen- en geitenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolf kunnen alvast een aanvraag voor vergoeding indienen door onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Aanvraagformulier preventie wolvenschade (docx) >

 

Preventie wolvenschade op de Veluwe

Het Platform KSG is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland. Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform KSG op 5 juni 2018 is aangenomen en tijdens de laatste ALV op 27 mei 2019 is bevestigd. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.

Op 25 juni j.l. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle schapen- en geitenhouders in het aangewezen leefgebied op de Veluwe waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 100 personen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst bleek veel onbekendheid met de materie en een grote weerstand tegen de komst van de wolf.

De opdracht van de gebiedscommissie is beperkt tot het adviseren over het nemen van preventieve maatregelen. Een fundamentele discussie over de komst van de wolf valt buiten de taakomschrijving van de commissie. Als uitvloeisel van een aangenomen motie in de Tweede Kamer zal deze discussie wel gevoerd gaan worden. Ambtenaren van LNV en provincies zijn bezig met de voorbereidingen.

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat een aantal schapen- en geitenhouders, vooral werkzaam in de natuurbegrazing, al preventieve maatregelen heeft genomen of van plan is om dit te gaan doen.

Om meer ervaring op te doen met het nemen van preventieve maatregelen heeft de gebiedscommissie besloten om op korte termijn te starten met een voorlopersregeling. Dit is nog geen algemene subsidieregeling voor het gehele gebied. Het Platform KSG mag 10 kleinschalige schapen- en geitenhouders voordragen die preventieve maatregelen willen nemen door middel van het plaatsen van een vaste wolfwerende omheining of het in gebruik nemen van een verplaatsbare omheining.

Het is ook belangrijk dat de jonge wolven die onlangs zijn geboren zo snel mogelijk schapen en geiten gaan associëren met een tik van het schrikdraad.

De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie (let op: op details achterhaald door meer recente Duitse publicaties)
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

De deelnemers aan de voorlopersregeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De dieren lopen in het aangewezen leefgebied op de Veluwe. De kaart is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html
  • De preventieve maatregelen worden zorgvuldig en naar eer en geweten uitgevoerd.
  • De houders zijn bereid om hun ervaringen te delen met andere houders.

De deelnemers aan de voorlopersregeling krijgen advies over de preventieve maatregelen die in hun situatie het beste kunnen worden genomen. In voorkomende kan Wolf-Fencing Nederland helpen bij het plaatsen. De materiaalkosten worden voor 100% door de provincie vergoed.

Als meer dan 10 schapen- en geitenhouders serieus mee willen doen dan maken wij een selectie op basis van de volgende criteria:

  • Houders dicht bij het kerngebied van het roedel op de Noord-Veluwe gaan voor.
  • Spreiding over houderij typen en rassen

Bij veel aanmeldingen zullen wij ervoor pleiten om zo snel mogelijk de vergoedingsregeling op te schalen.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met Gijsbert Six (dossierhouder wolven Platform KSG, lid begeleidingscommissie preventie wolvenschade Gelderland)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06-24255303

Interprovinciaal wolvenplan 2019 vastgesteld

Op 24 januari j.l. hebben de provincies, vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), het nieuwe 'interprovinciaal wolvenplan' vastgesteld.

Interprovinciaal wolvenplan 2019 (pdf) >

Schade aan landbouwhuisdieren
De provincies blijven in elk geval de komende 3 jaar de schade door wolven vergoeden, zowel aan bedrijfsmatige- al hobbyhouders. De schade wordt ook vergoed als deze plaats vindt in een gebied waarin zich wolven hebben gevestigd en er zijn geen preventieve maatregelen genomen. Vervolgschade (verwerpers, etc.) wordt niet vergoed.

Preventie
Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van preventieve maatregelen volledig bij de dierhouder berust. Als een wolf zich definitief binnen de provinciegrens vestigt, kan die provincie besluiten om in de vorm van een pilot, gedurende drie jaar ervaring op te doen met preventieve maatregelen. Onderdeel van zo’n pilot kan zijn om maatwerk te bieden ten aanzien van de bekostiging van die preventieve maatregelen.

Uitgangspunt is dat de subsidie alleen betrekking heeft op eenmalige investeringen in een verhouding van 50/50, dat wil zeggen een subsidie van maximaal 50% van de directe kosten voor technische voorzieningen. Op de subsidie zijn dan tevens de de-minimis voorwaarden van toepassing (voor bedrijfsmatige dierenhouders). Provinciale Staten kunnen besluiten of hobbydierhouders de kosten van preventieve maatregelen zelf dienen te dragen of dat deze groep ook in aanmerking komt voor subsidie.

Toelichting
Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders van 5 juni 2018 is aangenomen. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.
Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

In een eerdere versie van het wolvenplan stond nog dat niet-bedrijfsmatige houders zouden worden uitgesloten van een tegemoetkoming in de preventiekosten. Middels brieven aan de gedeputeerden en Provinciale Staten hebben wij gewezen op deze tekortkoming. Via een ronde tafel overleg met de gedeputeerde van Drenthe, die open stond voor onze ideeën, is dit pijnpunt voor een groot deel opgelost. De voorgestelde vergoeding van 50% steekt echter schril af tegen de veel hogere vergoedingen in Duitsland en de 100% vergoeding die de EU toelaat. Wij blijven erop hameren dat de tegemoetkomingen hoger moeten wil men nog enig draagvlak voor de komst van de wolf krijgen.

Nu komt het erop neer dat per provincie wordt besloten of niet-bedrijfsmatige houders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het nemen van preventieve maatregelen. Daarin is iedere provincie vrij. Sommige gedeputeerden, waaronder de gedeputeerde van Drenthe, hebben al uitgesproken geen onderscheid te willen maken. Van andere provincies is de houding niet bekend. Het is dus van belang om de vinger aan de pols te houden en zo nodig druk uit te oefenen op provincies die niet-bedrijfsmatige houders willen uitsluiten van een tegemoetkoming.

Wij verwachten dat dit jaar in een aantal provincies pilots met een gebiedsgericht preventieplan zullen starten. Dat zal sowieso op de Veluwe gebeuren omdat daar een wolf zich heeft gevestigd. In delen van Drenthe en Overijssel waar zwervers voor veel schade zorgen zullen waarschijnlijk ook pilots gestart worden. Het is ondoenlijk om met de huidige bezetting van de werkgroep van het Platform KSG in alle provincies vertegenwoordigd te zijn. Daarom willen wij graag in iedere provincie, met uitzondering van de westelijke provincies waar geen wolven zijn te verwachten, een wolvencontactpersoon aanstellen die daar namens het Platform KSG de belangen van de kleinschalige schapen- en geitenhouders behartigt. Dit moeten personen zijn die geïnteresseerd zijn in de materie, positief staan tegenover het nemen van preventieve maatregelen en bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Het hoeven geen wolvenliefhebbers te zijn.

Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies

In een eerder stadium heeft het Platform KSG de werkgroep LUPUS van het IPO en de gedeputeerden van de oostelijke provincies gewezen op een aantal tekortkomingen in het concept interprovinciaal wolvenplan. Helaas hebben wij hierop geen of onbevredigende reacties gekregen. Daarom hebben wij ons gewend tot de leden van de Provinciale Staten van alle 12 provincies. Wij hopen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen door met de ter beschikking staande middelen ervoor te zorgen dat het wolvenplan wordt herzien.

Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies (pdf) >

Wolven pakken ook hobbyschapen

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders beschouwt de komst van de wolf als een gegeven. Wij hebben daarom constructief meegewerkt aan het nieuwe interprovinciaal wolvenplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de bescherming van schapen tegen predatie door wolven. Juist op dit punt schiet het concept wolvenplan zoals het nu voorligt ernstig tekort. De niet-bedrijfsmatige houders, in omvang ongeveer 80% van het totale aantal houders, worden uitgesloten van een tegemoetkoming voor preventieve maatregelen en voor schadevergoeding een jaar na vestiging van een roedel.

Niet-bedrijfsmatige schapen- en geitenhouders leveren een maatschappelijke prestatie. De dieren lopen buiten en onderhouden en verlevendigen het landschap. Wij bevorderen de biodiversiteit en houden vaak een cultuur-historisch en genetisch erfgoed in stand. Mede dankzij de inzet van deze houders zijn zeldzame inheemse rassen van de ondergang gered. In vele gevallen hebben wij een educatieve of toeristische functie. Daarom mag van de overheid een bijdrage verlangd worden om ons te helpen aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Het toekennen van een bijdrage aan preventie heeft niet alleen enige financiële betekenis maar is ook een blijk van waardering. Juist omdat de overige 20% van de houders wel in aanmerking komt voor een vergoeding zal deze uitsluiting op veel onbegrip stuiten.

Wij roepen daarom de provinciebestuurders op om dit manco in het wolvenplan recht te zetten. Zowel bedrijfsmatige als niet-bedrijfsmatige houders moeten voor tegemoetkomingen in aanmerking komen. De wolf pakt immers ook hobbyschapen en -geiten.

Wolven: Platform KSG zet in op preventie

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders van 5 juni j.l. is unaniem bijgaande positiebepaling aangenomen. Niemand is blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.

Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

In de positiebepaling wordt gevraagd om een bijdrage van de overheid voor de investeringen in preventieve maatregelen. Onderstaande notitie geeft een schatting van de hoogte van deze vergoeding en van de totale kosten voor de provincie Drenthe. Voor andere gebieden kan een vergelijkbare berekening worden gemaakt.

Indicatie kosten wolfwerende omheiningen Drenthe >

Wolvenschade

Op dit moment hebben zich nog geen wolven permanent gevestigd in Nederland. Wel doorkruisen regelmatig solitaire wolven ons land. Wolven pakken schapen en geiten. Het Faunafonds vergoedt schade, ook aan hobbyhouders. Bij wolvenschade worden geen behandelkosten of eigen risico in rekening gebracht. Vaststelling van schade door een wolf gebeurt aan de hand van de specifieke bijtwonden en aan de hand van DNA-onderzoek.

Wat te doen bij een vermoeden van schade door een wolf?

1) Blijf kalm. Als een wolf zich aan uw schapenof geiten vergrijpt is dat niet alleen voor de dieren maar ook voor uzelf een ingrijpende gebeurtenis. Probeer toch uw emoties te beheersen richting pers en omstanders en op sociale media.

2) Meld het geval op het speciale meldpunt 'Wolf gezien'  https://www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien

3) De medewerkers van ‘Wolf Gezien’ verwijzen, indien aannemelijk is dat een wolf de schade heeft veroorzaakt, door naar BIJ12/Unit Faunafonds (085 – 4862222)

4) Maak veel foto's.

5) Dode dieren niet aanraken of verplaatsen. Dek ze wel af met een plastic folie zodat DNA-sporen niet verloren gaan of vervuild raken. Wacht tot de deskundigen er zijn.

6) Controleer met uw dierenarts alle dieren in de kudde op bijtwonden. Wolven bijten vooral in het strottenhoofd van schapen.

7) Behandel met de dierenarts de gewonde dieren zo snel mogelijk. Bedenk wel dat door het ontsmetten DNA materiaal verloren gaat.

8) Controleer of alle dieren er zijn. Er kunnen ook dieren gevlucht zijn.

9) Een wolf heeft de gewoonte om terug te keren naar de plek waar hij dieren heeft gedood. Verplaats de dieren of zorg voor bewaking, vooral 's nachts en in de schemering.