Nieuws van het platform

Brucella monitoring: Dienst Regelingen neemt voorstellen van Platform KSG over

In december vorig jaar is er overleg geweest met de verantwoordelijke dossierhouder van het ministerie van EZ en de Dienst Regelingen over het nieuwe systeem van Brucella Monitoring. Onze belangrijkste verzoeken zijn ingewilligd. De Dienst Regelingen heeft dit schriftelijk bevestigd:

"U gaf aan dat het belangrijkste punt de levering van persoonsgegevens betreft, in het bestek staat beschreven dat het ministerie van Economische Zaken de opdrachtnemer de gehele UBN database levert en dat de opdrachtnemer hier vervolgens de steekproef uit trekt. Dit bleek voor uw leden een gevoelig punt. U droeg als mogelijk oplossing aan om de steekproeftrekking door Dienst Regelingen (DR) te laten geschieden en enkel deze steekproef aan de opdrachtnemer te zenden.

Ik kan u meedelen dat wij uw oplossing hebben overgenomen: de steekproeftrekking is door DR uitgevoerd en enkel het steekproefbestand is naar de NSFO gezonden. Daarnaast is contractueel vastgelegd dat het bestand enkel voor de uitvoer van Brucella Melitensis monitoring gebruikt mag worden en na gebruik vernietigd dient te worden.

U gaf aan dat een ander belangrijk punt voor uw leden, het moment van notificatie is voor de houders die binnen de steekproef vallen. Er zijn houders die bloed van hun dieren laten onderzoeken in het kader van Zwoegerziekte/CAE CL. Wanneer houders vroeg in het jaar op de hoogte zijn dat zij ook deel dienen te nemen aan de Brucella Melitensis monitoring, kunnen zij zelf met de dierenarts overleggen om deze beide onderzoeken samen te laten vallen. Op deze wijze hoeft maar een keer bloed getapt te worden bij de dieren.

Ik kan u meedelen dat de houders die binnen de steekproef vallen begin januari via een brief van de NVWA (verzonden door opdrachtnemer) hiervan op de hoogte zijn gesteld."