Nieuws van het platform

Brucellamonitoring: Platform KSG komt op voor het belang van de houders.

Middels een openbare aanbesteding is de Brucella-monitoring voor de komende 2 jaar gegund aan de NSFO. Voorheen werd deze monitoring vele jaren uitgevoerd door de GD.

Wij vinden het een goede zaak dat er voor de diverse onderzoeken van dierziekten een grotere en gezonde concurrentie ontstaat. Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat bij dit soort aanbestedingen ook rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de schapen- en geitenhouders. Zij moeten immers meewerken, zonder enige vergoeding voor hun tijd en inspanning. Wij zijn van mening dat enkele belangrijke aspecten voor de houder door de partijen in deze aanbesteding onvoldoende zijn meegewogen.

In het bestek en bij de gunning is beschreven dat het NSFO het gehele I&R bestand ter beschikking krijgt, terwijl het onderzoek slechts betrekking heeft op 1475 bedrijven. Het is onwenselijk dat de I&R gegevens van houders een onnodig grote verspreiding krijgen.

Tevens is vastgesteld dat de steekproefmethode wordt gewijzigd in een aselecte steekproef over alle bedrijven. Dit is bepaald door de nVWA n.a.v. bezwaren tegen de steekproefmethode die de afgelopen jaren is gebruikt. In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat het Brucella onderzoek door de GD gecombineerd werd met Zwoeger of CAE/CL. Deze mogelijkheid zal door de veranderde steekproefmethode komen te vervallen.

Enkele verenigingen hebben aangegeven dat ze ernstige bezwaren hebben tegen bovengenoemde "bijwerkingen" van deze gunning. Vorige week hebben wij hierover een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke dossierhouders van het Ministerie en Dienst Regelingen. In dit gesprek hebben wij onze bezwaren naar voren gebracht en de volgende voorstellen gedaan:

  1. Niet het gehele I&R bestand beschikbaar stellen maar alleen de gegevens van de betreffende 1475 bedrijven die in de steekproef vallen.
  2. Conform de wet bescherming persoonsgegevens deze 1475 houders door Dienst Regelingen VOORAF informeren dat hun gegevens worden doorgegeven aan het NSFO. (Als voorbeeld hebben we de procedure genoemd die 3 jaar geleden door Dienst Regelingen is gevolgd inzake de heffing voor het DGF.)
  3. De houders die in de steekproef vallen uiterlijk eind januari hierover informeren, zodat men de mogelijkheid heeft om het dierenartsbezoek voor het Brucella-onderzoek te kunnen combineren met andere onderzoeken (Zwoeger, CAE/CL) of vaccinaties (zoals Q koorts)

Dit bespaart kosten en risico's van extra dierenartsbezoek en minder werk voor de houder en minder stress bij de schapen/geiten.

Wij wachten de resultaten van dit overleg af.