I&R

Grote lastenverzwaring bij kleinschalige schapen- en geitenhouderij

Persbericht

De invoering van de individuele registratie van schapen en geiten op basis van elektronische identificatie per 2010 leidt tot grote lastenverzwaring.

De kosten van deze elektronische registratie in een centrale database zijn gigantisch. De minister moet de sector nog consulteren over de heffingsystematiek. Deze zal, zo meldt zij in haar brief van 6 maart aan de Tweede Kamer, in belangrijke mate gebaseerd zijn op het aantal dieren dat een houder heeft, volgens het principe de gebruiker betaalt.

Jan van der Zanden, woordvoerder van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG): " De minister past het principe ‘de gebruiker betaalt' niet goed toe en presenteert hierdoor een dubbele rekening aan de houders van schapen en geiten: zij moeten duurdere elektronische merken aanschaffen en bovendien veel meer gaan betalen voor de centrale database (*). Het belang van de registratie is goede tracering van alle bewegingen van dieren om verspreiding van dierziekten te voorkomen. De heffingswijze moet daarom opgehangen worden aan de risicovolle mutaties, ofwel het vervoer. Dan komt de rekening daar te liggen waar ook het grootste risico van dierziekteverspreiding wordt gelopen, namelijk bij het vervoer van levende dieren. "

De opstelling van LNV staat in schril contrast met de meeste andere EU landen waarin elektronische I&R wordt ingevoerd. In tegenstelling tot Nederland neemt daar de overheid een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening. Als de minister volhardt in haar beleid dan zal de bereidheid van kleinschalige houders om zich te laten registreren afnemen en zullen nog meer houders ermee stoppen. Dit doorkruist de beleidsvoornemens van LNV over verbeterde traceerbaarheid, het levendig houden van het platteland, verkleining van de afstand tussen producent en consument en het in stand houden van zeldzame huisdierrassen.

Juist schapen en niet-melkgevende geiten, die nog zichtbaar in de wei lopen en veelal op een diervriendelijke manier gehouden worden, dragen bij aan de waarde van het landschap en dienen hiermee een maatschappelijk belang. Dit wordt helaas niet gehonoreerd.

Voor meer informatie
Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders

Jan van der Zanden
telefoon: 0411-616636 / 06-54755779

Gijsbert Six
telefoon: 0591-372696 / 06-41752108

(*) Voorbeeld: houder met 12 ooien/geiten en 20 lammeren per jaar. Huidige kosten: 17,08 (standaard tarief per UBN) + 20 x 0,60 (conventionele oormerken) = 29,08 per jaar. Nieuwe kosten volgens tariefvoorstel LNV: 29,00 (standaard tarief per UBN) + 20 x 2,40 (elektronische oormerken) + 20 x 0,25 (aanmelding lammeren) = 82,00 per jaar.