I&R

Platform maakt zich zorgen over hoge kosten van elektronische I&R

Uit de diverse besprekingen in de beleidsgroep eI&R van het ministerie van LNV blijkt steeds duidelijker dat de kosten van de elektronische I&R en de nationale database erg hoog worden. Wij maken ons steeds meer zorgen over de financiele gevolgen die de ontwikkeling en het beheer van de centrale database met zich meebrengen voor de kleine houder en fokker.

Wij vinden dat er een redelijke kostenverdeling moet komen tussen enerzijds de overheid en de gehele sector en anderzijds een billijke kostenverdeling over de gehele keten (vanaf houder tot slager) gekoppeld aan het gebruik van het systeem. Hierbij is ons uitgangspunt dat voor de kleinschalige houder de jaarlijkse vaste bijdrage voor het I&R niet mag stijgen. Zonder goede afspraken hierover zouden de vaste kosten per houder kunnen stijgen van ca 17 Euro per jaar naar 85 tot 100 Euro per jaar. Vanaf 2010 komen ook de meerkosten van het electronische oormerk of bolus (1,50 tot 2 Euro per lam) voor rekening van de houder.

Voorts blijkt dat de kleinschalige (stamboek) fokker in de praktijk niet of nauwelijks gebruik kan maken van het veel goedkopere derogatie-oormerk (zonder chip) zoals bij de grotere slachtlamproducenten wel het geval zal zijn. Wij hebben over deze materie een brief gestuurd aan de directeur VD van het ministerie van LNV met het verzoek voor een overleg over de kosten en de kostenverdeling omtrent het I&R. Deze afspraak is inmiddels gepland.

Brief aan LNV over eI&R (pdf)