Diergezondheidsfonds

Productschap stelt heffingsverordening Diergezondheidsfonds vast: Platform KSG tevreden

Het bestuur van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) heeft op 28 oktober 2009 een heffingsverordening voor het Diergezondheidsfonds (DGF) schapen en geiten voor het jaar 2010 vastgesteld.  De verordening komt in het kort neer op het volgende:

  • Houders met meer dan 25 schapen of geiten krijgen een rekening voor het DGF over 2010.
  • De peildatum is 1 november 2009.
  • De dieren worden geteld per 'kop'. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ooien /geiten, rammen/bokken en lammeren.
  • Voor schapen en geiten wordt de grens apart bepaald.
  • De heffing bestaat uit een vast bedrag van 25 Euro plus 0,90 Euro per dier.
  • Wie voor zowel schapen als geiten wordt aangeslagen, betaalt niet meer dan eenmaal de vaste voet van 25 Euro.

Voorbeelden:

  • Een houder met  25 schapen en 25 geiten krijgt geen rekening.
  • Een houder met 25 schapen en 26 geiten (15 geiten, 5 bokken en 6 geitlammeren) krijgt voor de geiten een rekening van 25 Euro + 26 x 0,90 = 46,40 Euro.
  • Een houder met 26 schapen en 26 geiten krijgt voor de schapen en geiten een rekening van : 25 Euro + 52 x 0,90 = 71,70 Euro

Het ministerie van LNV betaalt voor de houders die onder de heffingsgrens zitten.

In een eerdere ontwerp-verordening lagen de grenzen op 10 schapen en 31 geiten. Het Platform KSG heeft hier een bezwaar tegen ingediend omdat de aanslag voor de kleine schapenhouders net boven de grens van 10 dieren vooral uit inningskosten zou bestaan. Dit zou leiden tot een enorme geldverspilling.
Het PVV heeft dit bezwaar voor een groot deel gehonoreerd. Om een robuuste regeling te krijgen zijn de aantallen schapen en geiten gelijk getrokken. Er zullen naar verwachting 10.585 schapen en geitenhouders een rekening ontvangen. In totaal zijn er bijna 50.000 houders van schapen of geiten.

In 2010 moet een totaalbedrag van 1,2 miljoen Euro voor het DGF worden opgebracht. De inningskosten zullen naar schatting 150.000 Euro bedragen. Dit is nog steeds een relatief fors bedrag.

De leden van het Platform hebben tijdens een bijeenkomst op 3 november j.l. ingestemd met deze uitkomst.  Er was veel waardering voor dit resultaat van jarenlange inspanningen.