Diergezondheidsfonds

Productschap wil 2 miljoen Euro verspillen

Het Productschap  Vee en Vlees (PVV) wil kiezen voor een heffingssytematiek voor het Diergezondheidsfonds (DGF) waarbij onnodig 2 miljoen euro aan administratieve kosten worden gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de schapen- en geitenhouders. Het Platform voor de Kleinschalige Schapen en Geitenhouders roept op om het PVV terug te fluiten.

Op donderdag 2 juli neemt het PVV bestuur een beslut over de ontwerp-heffingsverordening. Het Platform heeft het PVV bestuur een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de verspilling van 2 miljoen euro.

Lees hier de brief aan het PVV bestuur.


Het PVV houdt een online enquete over de heffing voor het Diergezondheidsfonds. Om een gefundeerde mening te kunnen vormen moet daarbij de nodige informatie wordt verstrekt.  Wij hebben hier bij het PVV op aangedrongen, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Algemeen
Over een periode van 5 jaar (2010-2014) moet ongeveer 6 miljoen Euro worden opgebracht. Dit wordt besteed aan monitoring Brucella Melitensis, monitoring Blauwtong, monitoring scrapie/BSE, aanpak scrapie besmette bedrijven, voorziening MKZ en algemene voorzieningen zoals crisis faciliteiten. Dit zijn activiteiten die mede voortvloeien uit EU verplichtingen.

Er is een keuze uit twee heffingssystematieken:
1) heffing bij de export en de slacht
2) heffing bij de houders (bij UBN's)
Het PVV wekt de schijn alsof de keuze tussen beide heffingssystematieken nog open is, maar heeft al een concept verordening klaarliggen voor een jaarlijkse heffing bij de houders.

1) Heffing bij de export en de slacht
De slagerijen en exporteurs dragen een bedrag van ongeveer € 1,60 per schaap en € 1,50 per geit af. Door doorberekening van deze kosten betalen de houders indirect mee. Bij elkaar zijn er ongeveer 250 heffingsadressen. De totale inningskosten worden geschat op een bedrag van 75.000 Euro over een periode van 5 jaar.
De normale heffing voor het PVV vindt ook bij de export en de slacht plaats.

2) Heffing bij de houders (bij UBN's)
Houders met minder 31 geiten of minder dan 10 schapen worden vrijgesteld. Bij elkaar zijn er ongeveer 18.000 heffingsadressen. De totale inningskosten worden geschat op een bedrag van 2 tot 2,25 miljoen Euro over een periode van 5 jaar. De houders moeten ook deze kosten betalen.
In de concept PVV verordening worden maximum bedragen genoemd van een vast bedrag van € 25 voor de inningskosten plus een variabel bedrag van € 1,50 per gehouden geit of schaap.

Een reken voorbeeld:
Volgens de concept PVV verordening kan een houder met 15 schapen een jaarlijkse rekening krijgen van € 25,- + 15 x € 1,50 = € 47,50
Dit geeft over een periode van 5 jaar een bedrag van bij elkaar € 237,50
Ter vergelijking: deze houder heeft in het najaar van 2007 een rekening ontvangen van € 221,70 voor de periode 2005-2009 (vaste voet € 192 Euro plus € 1,98 per schaap)

Standpunt van het Platform KSG
Het Platform KSG vindt het een goede zaak dat er een Diergezondheidsfonds is en dat de schapen- en geitenhouders hier (indirect) aan bijdragen.
Om de inningskosten zo laag mogelijk te houden moet worden aangesloten bij de reeds bestaande PVV heffing bij de export en de slacht. Het PVV is echter van plan om te gaan heffen bij de houders. Dit geeft een bedrag van zo'n 2 miljoen Euro aan extra administratieve lasten.  Deze kosten worden middels het vaste bedrag bij de houders neergelegd. Er zijn goede alternatieven om dit te voorkomen.

Wij vinden dit een onaanvaardbare verspilling van geld. Alle houders van schapen en geiten zouden hier door het invullen van de enquête bezwaar tegen moeten maken.

Waarschuwing bij het invullen van de enquête
Sommige vragen van de enquête zijn verwarrend. Omdat er nauwelijks achtergrondinformatie wordt gegeven zijn de consequenties van bepaalde keuzes voor een niet ingewijde moeilijk te overzien. Onze dossierhouder heeft zich in de zaak verdiept en komt tot het volgende advies:
1: eens
2: eens
3: eens
4: oneens
5: eens
6: eens
7: oneens
8: eens
9: oneens
Uiteraard moet een ieder zijn eigen keuzes maken. Zo nodig kan men alle relevante stukken bij het PVV opvragen om zelf een gefundeerde mening te vormen. Dit is slechts een advies dat volgens ons leidt tot de meest rechtvaardige en efficiënte heffingssystematiek.

Klik hier voor de PVV enquête.

Voor vragen kan men terecht bij onze dossierhouder, Gijsbert Six, telefoon: 06-41752108